• Regulamin

Regulamin sprzedaży towarów w sklepie internetowym redalarm.pl

§ 1

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej w sklepie redalarm.pl (dalej zwanym „Sklepem” lub „Sprzedającym”), w sieci internet pod adresem https://www.redalarm.pl

2. Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Roexo p.s.a., Kalisz Al. wolności 18/5, nip: 6182195388

§ 2

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów wyłącznie w Sklepie prowadzonym w sieci internet pod adresem https://www.redalarm.pl . Sprzedający może prowadzić sprzedaż towarów w inny sposób, także poprzez inne sklepy lub internetowe platformy sprzedażowe. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do sprzedaży towarów przez Sprzedającego poza sklepem redalarm.pl prowadzonym poza adresem https://www.redalarm.pl

2. Sprzedający podaje cenę towaru w złotych oraz w wartościach brutto (z wliczonym podatkiem VAT).

3. Podana cena towaru nie obejmuje kosztu dostawy towaru do Kupującego, które są kalkulowane na podstawie poniesionych kosztów dostarczenia towarów do Kupującego.

§ 3

1. Użytkownikiem Sklepu może być każda osoba fizyczna po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji w systemie Sklepu. Użytkownik może dokonywać zakupów na rzecz osoby prawnej bądź innej jednostki nie posiadającej osobowości prawnej.

2. Rejestracja w systemie Sklepu następuje poprzez podanie przez Kupującego adresu poczty elektronicznej. W związku z realizacją zamówień, w szczególności udokumentowania sprzedaży oraz dostawy towarów, Sprzedający może przetwarzać inne dane podane przez Kupującego, w szczególności:

a) imię i nazwisko,

b) adres dostawy,

c) numer telefoniczny,

d) NIP,

e) adres dostawy.

3. Przez rejestrację w systemie Sklepu Kupujący zawiera ze Sprzedającym umowę o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prezentacji towarów w celu ich sprzedaży na odległość. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży jakichkolwiek towarów i nie pociąga za sobą zobowiązania po stronie Kupującego do nabycia jakichkolwiek towarów w Sklepie.

4. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe podane przez Kupującego wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów, w tym umowy sprzedaży, a w szczególności:

a) udokumentowania sprzedaży w sposób przewidziany przepisami prawa,

b) dostawy towarów w sposób i na adres wskazany przez Kupującego,

c) obsługi zwrotów oraz reklamacji.

5. Sprzedający przetwarza podane przez Kupującego dane osobowe w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych, a także ich poprawiania oraz zwrócenia się z żądaniem ich usunięcia.

6. Sprzedający nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych innym osobom, z wyjątkiem sytuacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zobowiązania.

7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest całkowicie dobrowolne.

§ 4

1. Informacje podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc. Żadna z informacji podanych w Sklepie przez Sprzedającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. Wyrażone przez Sprzedającego zaproszenie do zawarcia umowy określa w szczególności:

a) rodzaj towaru, jego producenta,

b) krótki opis towaru,

c) cenę towaru,

d) przewidywany czas realizacji zamówienia,

3. Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez wybór towaru przy użyciu stosownej funkcjonalności Sklepu (dodając do „koszyka” i zatwierdzając zamówione towary w koszyku).

4. Składając ofertę Kupujący podaje dane i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, a w szczególności:

a) imię i nazwisko,

b) adres dostawy,

c) sposób dostawy,

d) sposób płatności,

e) numer telefoniczny,

f) dane do faktury, jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę.

§ 5

1. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oferty potwierdza Kupującemu, za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego, jej przyjęcie.

2. Sprzedający może, niezwłocznie po otrzymaniu oferty od Kupującego, odmówić przyjęcia oferty, jeśli jej realizacja będzie niemożliwa.

3. Kupujący może dokonać płatności za towar w jeden z wybranych przez siebie sposobów:

a) przelewem bankowym, bezpośrednio na rachunek Sprzedającego prowadzony w banku BNP PARIBAS o numerze 58 1600 1462 1745 0942 8000 0001

b) gotówką, przy odbiorze towaru od kuriera lub pracownika Poczty Polskiej, przy wyborze dostawy za pobraniem,

c) gotówką przy osobistym odbiorze towaru, po umówieniu się ze Sprzedającym,

d) poprzez system płatności PayU (w szczególności kartą płatniczą lub e-przelewem).

4. Dostawa towarów następuje w jeden z następujących, wybranych przez Kupującego sposobów:

a) Pocztą Polską za pobraniem,

b) Pocztą Polską po przedpłacie,

c) przesyłką kurierską,

d) przesyłką kurierską za pobraniem,

e) poprzez odbiór osobisty w biurze Sprzedającego, po uzgodnieniu ze Sprzedającym daty i warunków odbioru.

5. Szczegółowa opłata za dostawę towarów podana jest w tabeli opłat przy każdej ofercie sprzedaży, a jej wysokość zależna jest w szczególności od wybranego sposobu dostawy oraz rodzaju, gabarytów i ciężaru towaru.

6. Kupujący nie ma obowiązku sprawdzenia stanu przesyłki, opakowania oraz stanu towarów w chwili doręczenia, jednak prawidłowe sprawdzenie ich stanu, a także sporządzenie protokołu braków lub uszkodzenia w chwili doręczenia przesyłki dokonane w obecności kuriera ułatwi zgłoszenie ewentualnej reklamacji.

§ 6

1. Sprzedający realizuje zamówienie najpóźniej w terminie 3 dni od dnia uznania rachunku bankowego pełną kwotą należności za towar oraz przesyłkę. Jeśli Kupujący wybiera przesyłkę za pobraniem, realizacja zamówienia następuje w terminie liczonym od dnia przyjęcia oferty przez Sprzedającego.

2. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na prawo do:

a) odstąpienia przez Kupującego będącego konsumentem od zamówienia w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedający zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości,

b) odstąpienia przez Kupującego będącego konsumentem od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny oraz opłaty za dostawę. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części,

3. Niezależnie od postanowień ust. 2, jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność towaru, Sprzedawca może, za zgodą Kupującego będącego konsumentem, dostarczyć inny towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie. Kupujący ma prawo zwrócić dostarczony w ten sposób towar na koszt Sprzedającego, z zachowaniem 10-dniowego terminu.

§ 7

1. Jeśli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący będący konsumentem może żądać nieodpłatnej wymiany towaru na nowy. Uprawnienie to przysługuje Kupującemu w terminie dwóch lat od wydania towaru Kupującemu, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedającego o tej niezgodności w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodność towaru z umową.

2. Korzystając z uprawnienia określonego powyżej Kupujący powinien w szczególności:

a) zwrócić produkt Sprzedającemu,

b) wskazać podstawę niezgodności towaru z umową,

c) określić żądanie reklamacyjne.

3. Sprzedający niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o niezgodności towaru z umową, ustosunkowuje się do żądania Kupującego, oraz, stosownie do żądania Kupującego:

a) dokonuje nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy,

b) powiadamia Kupującego, że naprawa lub wymiana produktu jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów. W takim przypadku Kupujący może żądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, jednak Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeśli niezgodność produktu jest nieistotna,

c) odmawia uwzględnienia reklamacji, jeśli jest ona bezpodstawna i zwraca towar Kupującemu na koszt Kupującego.

4. W przypadku skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Kupującemu będącemu konsumentem całość kosztów poniesionych przez Kupującego w związku z zawarciem umowy. Odesłanie towaru przez Kupującego powinno nastąpić w sposób podobny do sposobu dostarczenia towaru przez Sprzedającego.

§ 8

1. Kupujący będący konsumentem może, bez podawania przyczyny, zwrócić towar konsumpcyjny w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

2. Kupujący może zwrócić towar, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru złoży Sprzedającemu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Zwrot towaru następuje w stanie niepogorszonym, wraz z oryginalnym opakowaniem producenta oraz kompletem dokumentacji dostarczonej wraz z towarem.

4. Kupujący zwraca towary niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, odsyłając towar na adres Sprzedającego.

5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy uważa się ją za niezawartą, a Sprzedający zwraca zapłaconą przez Klienta cenę oraz inne poniesione przez Kupującego koszty związane z dostarczeniem towarów Kupującemu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy przez Kupującego. Odesłanie towaru przez Sprzedającego powinno nastąpić w sposób podobny do sposobu dostarczenia towaru przez Sprzedającego.

6. Kupującemu nie służy uprawnienie do zwrotu towarów, których zwrot jest niemożliwy ze względu na ich właściwości.

7. Przyjmujemy tylko produkty oryginalnie zapakowane z nienaruszonymi plombami zabezpieczającymi. Nie przyjmujemy zwrotów oprogramowania, towarów używanych, wyprzedażowych i sprowadzonych na zamówienie. 

§ 9

Zasady odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupujących nie będących konsumentami określają przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności o wadach rzeczy.

§ 10

1. Każdy użytkownik Sklepu może wnieść do Sprzedającego reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu Sklepu lub zawartą umową, a w szczególności:

a) dotyczącą towaru, co do którego strony zawarły umowę sprzedaży,

b) sposobem dostarczenia towaru,

c) nieprawidłowością w funkcjonalnościach Sklepu,

d) opisem produktów.

2. Reklamacja może być wniesiona:

a) pisemnie, na adres Sprzedającego,

b) za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej info@redalarm.pl.

3. Sprzedający rozpatruje reklamację i informuje użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.

§ 11

1. Sprzedający określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:

a) Kupujący powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym,

b) korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową w wersji Firefox 16, MS Internet Explorer 8, Opera 12, Chrome 22 – lub wyższe,

c) przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.

2. Sprzedający oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego http//hurtownia-alarmow.pl przez Klienta, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców.

3. Kupujący może rozwiązać umowę o świadczenie usług w każdym czasie, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. W tym celu Kupujący powinien skierować do Sprzedającego stosowne oświadczenie, pocztą elektroniczną na adres info@redalarm.pl. Po rozwiązaniu umowy Sprzedający zaprzestaje świadczenia na rzecz Kupującego świadczenia usług.

§ 12

Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne właściwe ze względu na stosowne przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 13

1. Sprzedający może, z ważnych przyczyn, w szczególności ze względu na zmiany w sposobie funkcjonowania serwisu internetowego sklepu, zmiany w sposobie świadczenia usług przez Sprzedającego lub zmiany przepisów prawa, których Sprzedający nie mógł przewidzieć, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w sklepie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Kupujących. Zmiana nie ma zastosowania do zleceń złożonych wcześniej.

2. O zmianie regulaminu Sprzedający informuje Kupujących poprzez informację na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu Kupujący ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy o świadczenie usług w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się następujące przepisy:

a) kodeksu cywilny, w szczególności w części dotyczącej sprzedaży,

b) Ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176)

c) Ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

§ 14

1. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się do umów dotyczących sprzedaży towarów o wartości nie większej niż 4000 złotych brutto.

2. W przypadku sprzedaży towarów o wartości przekraczającej 4000 złotych brutto Sprzedający i Kupujący zawierają umowę w formie pisemnej. Do takich umów stosuje się postanowienia par. 6-9.